Sidhuvudbild

Syfte och arbetsform

glada_barn.jpg SAMVERKANSGRUPP

Syfte
• Mötesplats för vårdnadshavare och förskolepersonal.
• Ge vårdnadshavare insyn och delaktighet i förskolans arbete.
• Ett forum för vårdnadshavares frågor och tankar gällande verksamheten.

Förskolerådets sammansättning
• Representanter för förskolans vårdnadshavare.
• Representanter för förskolans pedagoger.
• Förskolechef.

Föräldrarådets arbetsform
• Förskolerådet är rådgivande, inte beslutsfattande.
• Förskolerådet diskuterar sakfrågor rörande verksamheten – aldrig enskilda barn och pedagoger.
• Förskolerådet träffas en gång per termin.
• Dagordning upprättas av förskolechef och anslås på förskolans infosida.
• Minnesanteckningar skrivs av representant för vårdnadshavare och delges övriga.

Ur Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2011:
”Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande." s.13
”Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid inom givna ramar ett särskilt ansvar för att
• det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet,
• formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta.